ประกวดราคาจ้างโครงการค่ายสัมผัสแดนมังกร เรียนรู้ สื่อสารอย่างชาวจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน