ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)