ประกวดราคาจ้างจัดทำกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Study Tour) ณ ประเทศเวียดนาม