ประกวดราคาจัดจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน English Camp ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย