ประกวดราคาจ้างโครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Study Tour) ณ ประเทศเวียดนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)