รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1080210774

รหัส Smis 8 หลัก :  80012001

รหัส Obec 6 หลัก :  210774

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เบญจมราชูทิศ

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Benjamarachutit

ที่อยู่ :  159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000

โทรศัพท์ :  075348006

โทรสาร :  075447154

ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  31/03/2441

อีเมล์ :  [email protected]

เว็บไซต์ :  http://benjama.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตเบญจมฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  นครศรีธรรมราช

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  1 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:33 น.)

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ