# ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จำนวนที่รับ(คน) สถานที่เรียน คุณสมบัติ
1 ยุวกวี ครูช่อแก้ว จุลนวล/ครูสุวิมล อ้นทอง 40 ห้อง 123 สนใจและอยากฝึกเขียนบทร้อยกรอง
2 สำนวนชวนคิด ครูสุนิษา ชูถนอม 25 ศาลาหกเหลี่ยม นักเรียนม.ปลาย
3 วรรณคดีไทยในบทเพลง ครูจุฑาทิพย์ สวนกูล 20 133 ชอบฟังเพลงที่มีคุณค่า
4 ติวภาษาไทยสู่มหาวิทยาลัย ครูเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง 20 133 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
5 สารานุกรมไทย ครูสาวิตรี ทองจำรัส/ครูวรรณภา ผลอินทร์ 40 132 รักการอ่าน
6 การละเล่นพื้นบ้าน ครูวารุณีย์ สุวรรณรัตน์/ครูจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า 40 หอประชุมลานเข้าแถวหรือ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม เล่นการละเล่นพื้นบ้านได้ สามารถถ่ายทอด สาธิตการละเล่นพื้นบ้านได้ สามารถอธิบายวิธีเล่นการละเล่นได้บ้าง เป็นนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย
7 ติวภาษาไทยม.ต้น ครูสุดาจิตรวิบูลย์ 20 ห้องสมุดภาษาไทย นักเรียนชั้นม.ต้น
8 ทำนองเสนาะ ครูสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ 20 ห้อง 534 อ่านทำนองเสนาะได้
9 อัจฉริยะคำคม ครูกวี เชื้อชมสุข 20 131 มีความรู้ความสามารถในกฎ กติกา เกมคำคม หรือเคยผ่านแข่งขันเกมคำคมมาแล้ว
10 ประชาสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดีย ครูนภัทร เฮ้งศิริ 20 เฟื่องฟ้า ม.1-6 มีทักษะการพูดที่ดี และสนใจการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ
11 รักการอ่าน ครูสุนีย์ พูลพิพัฒน์ 20 ห้องสมุดภาษาไทย นักเรียนทุกคน
12 ห้องสมุดภาษาไทย ครูเหนือตะวัน เศรษฐพงศ์ 20 ห้องสมุดภาษาไทย นักเรียนม.ต้น และ ม.ปลาย
13 The Geometer's Sketchpad(Gsp) &Fablab ครูบรรดร สราราช , 20 สะเต็มศึกษา มีความตั้งใจ ได้ทั้งต้นปลาย
14 A-MATH ครูรักษ์ชล พัสดุสาร/ครูจันทรา จันทรังษี 40 528 ม.1 - ม.6
15 ติวO-NET ครูเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ 20 514 ม.3
16 เกม 24 ครูปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์ 20 512 ม.ต้น
17 กระดาษไร้กาว ครูกัลยา สิทธิชัย/ครูปาริชาต เต็มนา 40 524 ม.1- ม .6
18 SUDOKU ครูสุพานี ฉิมพลี 20 525 ม.1-ม.6
19 เติมน้ำใส่แก้ว ครูสริยา​ ทองสมัคร 20 532 นักเรียน​ ม6
20 BORDGAMES ครูนงค์เยาว์ สินลี่ 20 527 นักเรียนม.4-6
21 สนุกกับคณิตศาสตร์ ครูเวียงนา ปานหงษ์ 20 524 ระดับ ม . ต้น
22 BORDGAMES 2 ครูศิริพรรณ รัตนะรัต 15 528 เฉพาะนักเรียนม.ปลาย
23 Gsp genius ครูธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์ 20 741 นักเรียน smtp เท่านั้น
24 ออมทรัพย์ออมสุข ครูฐิติมา คงจันทร์ 20 ห้อง 516 นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2
25 ตัวเลขเจ้าปัญหา ครูสารภี ธรรมประโชติ 20 ห้อง 516 นักเรียนชั้น ม.ต้น
26 ห้องสมุดคณิตศาสตร์ ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล 20 ห้องสมุดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
27 Board Game ครูชนัตว์ ชามทอง/ครูว.อิสรา ชามทอง 40 421 นักเรียนม.ปลาย โครงการ SMTE และ HSIP
28 โครเชต์หรรษา ครูรัตติกาล แก้วบัณฑิตย์/ครูซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด 25 422 มีความสนใจงานถัก งานฝีมือ
29 เรื่องเล่าวิทยาศาสตร์จากนอกโลก ครูทัศน์ปองคุณ ดาราจร 20 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย นักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นอกโลก หลักฐานอารยธรรมต่างดาว และวิทยาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศ
30 ชุมนุมสื่อสารวิทยาศาสตร์ ครูจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ 20 411 ม.ปลาย
31 วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ครูกนกวรรณ แสงระวี/ครูสุนทรี มีนุ่น/ครูจิราภรณ์ ชูตั้งต้น 60 ห้อง 414 ม. ต้น
32 โลกและอวกาศ ครูเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี 20 313 นักเรียนชั้น ม.2 ห้องเรียนปกติ
33 เคมีของสมุนไพร ครูผกากรอง โยธารักษ์ 20 สวนญี่ปุ่น หน้าห้อง 412 นักเรียนห้อง ม.5/2
34 วิทยาศาสตร์ ครูนิตยา วัฒนกิจ/ครูจารึก มุขดาร์ 20 312 ม.1
35 Bio Club ครูขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล 30 413 เป็นนักเรียน ม.ปลาย (แผน วิทย์-คณิต)
36 Love Chemistry ครูมัชฌิมา วรรณวาส 20 412 ม.4 สายวิทย์ปกติ
37 TCAS64 ครูชญาน์ณัณท์ ฉันทวิบูลย์ 20 433 นร. ระดับ ม. ปลาย
38 สะเต็มศึกษา ม.ต้น ครูพัชรินทริ์ รัชชะ, นายสมพงษ์ ดอหล้า 40 ศูนย์สะเต็มศึกษา ม.ต้น
39 Science Show ม.ต้น นางสาวปิยะพัสน์ คงขน,ครูพัชรินทริ์ รัชชะ 40 734 ม.ต้น
40 Science Show ม.ปลาย ครูภัทรสุดา รักทอง/ครูธิยาภรณ์ ศรีเมือง/ครูปาริดา โชติเชย 60 413 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
41 แอนิเมชั่น ครูละมัย แซ่เฮง/ครูภารตี สตางค์มงคล 25 225 มีความสามารถด้านการวาดรูป
42 ชุมนุมโรบอท ครูเอกตวัน เลิศไกร/ครูรักชนก บรรจงพาศ 20 ห้อง223 นักเรียนม.1
43 Youtuber ครูจิรายุ สุวรรณา, ครูนิภารัตน์ ดวงแก้ว 20 ห้อง 235 นักเรียน ม.ต้น
44 B.M.Law ครูพิชาภพ ศรีทองมาศ 20 ข้างห้องกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 /มีความสนใจในด้านนิติศาสตร์ มุ่งเน้นประกอบอาชีพ ครู อาจารย์ นิติกร ทนายความ ทหาร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา
45 IDOL ครูกันต์ชนก คงมณี 20 535 -
46 ชุมนุมเพื่อสุขภาพ ครูขวัญชนก สีคงคา/ครูพสิษฐ์ แสนเสนาะ 40 ลานมะขาม นร.ม.ต้น
47 รักษ์ถิ่นใต้ ครูอรุณี ชูขาว 20 หน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา นักเรียน ม.ต้น
48 รักษ์โลก ครูพัขราภรณ์ ชูแสง 20 ลานมะขามข้างห้อง 221 นักเรียน ม.ต้นหรือ ม.ปลาย
49 อาเซียนสัมพันธ์ ครูนาตยา วรรณมาศ 20 ไม่มี ทุุกระดับชั้น
50 ปักครอสติส ครูอัญชนา ณ นคร 20 234 ม.ต้น ม.ปลาย
51 นิทานพันดาว ครูวรุณ กาฬพันธ์ 20 อาคาร 5 นักเรียนชั้น ม .ปลายที่สนใจในวรรณกรรมร่วมสมัย
52 ออมทรัพย์ ครูวันดี ทองใบ/ครูนฤเบศร์ เขียวมา/ครูเสาวลักษณ์ ใบมิเด็น 30 ธนาคารโรงเรียน สนใจกิจกรรมธนาคารโรงเรียน และรักในการออม
53 รักษ์โลก ม.ต้น ครูสมพร ผลอินทร์ 20 528 นักเรียน ม.ต้น
54 เล่าเรื่องเมืองไทย ครูกัญญา ทองฉิม 20 233 ม.ปลาย
55 ศิลปินลูกหนัง ครูวิว พันธนียะ 20 สนามฟุตบอล นักกีฬาฟุตบอลและนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล
56 เทพบุตรนักยัดห่วง ( God of Basketball ) ครูกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี 20 โรงยิมส์เนเซียม ต้องมีเวลาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนและวันหยุดได้เท่านั้น
57 แบดมินตัน ครูชัยยุทธ ฤทธิจักร 30 โรงยิมส์เนเซี่ยม ทุกระดับชั้น
58 เพื่อสุขภาพ ครูนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์ 20 ลานเข้าแถว ม.5,ม.6 ที่เรียนชุมนุมพยาบาลเดิม
59 นักทอยลูกเหล็ก ครูจรินทร อุ่ยจรัส/ครูณัฐวดี มีแย้ม 30 สนามเปตอง -
60 นักศึกษาวิชาทหาร ครูณิชากร ชูมณี 151 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
61 Fine Art ครูรุ่งโรจน์ รัตนวรรณี 20 723 มีความชอบในงานศิลปะ มีใจรักในงานศิลปะ
62 ผ้าบาติก ครูสมพร ธรรมรัตน์ 20 721 ม.ต้น_ม.ปลาย
63 สุนทรียเทคโนโลยี ครูวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์ /ครูไพฑูรย์ ไทยพันธ์ 40 ศูนย์กีฬา ม.ปลาย
64 Mindset ครูวิชัย ไชยจันทร์ 20 722 รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6
65 ศิลปะการแสดง ครูอรพรรณ ลักษณะอัฐ 20 ห้องนาฏศิลป์ รักและสนใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ มีความขยัน
66 ศิลปะการแสดง ครูมธุรส ทองกัน/ครูตรีชฏา รักษ์บางแหลม/ครูอรพรรณ ลักษณะอัฐ 60 ห้องนาฏศิลป์ กล้าแสดง. มีพื้นฐานนาฏศิลป์
67 วงโยธวาทิต ครูธนัยน์ ช่วยชู 70 ห้องวงโยธวาทิต มีความสนใจ
68 ดนตรีไทย ครูประทีป ครูอภิรักษ์ 40 ห้องดนตรีไทย มีความรักและสนใจดนตรีไทย
69 ดนตรีไทย ครูประทีป มุขดาร์ 20 ห้องดนตรีไทย นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีไทย
70 ดนตรีสากล ครูประสิทธิพร พรหมเพชร 20 ห้องดนตรีสากล นักเรียนทุกระดับชั้น
71 กินดีมีสุข ครูสุภา นาวารัตน์ 20 คก.2 ไม่กำหนด
72 เกษตร ครูพหล จุลนวล 20 เกษตร 1 ม.ต้น ม.ปลาย
73 เพื่อสุขภาพ ครูวรรณา วงษ์ประยูร 20 ลานมะขาม ม.ต้น - ม.ปลาย
74 สนุกกับอาหาร ครูมัณฑนา รัตนบุรี 20 คหกรรม 1 นักเรียน ม.1-6
75 สนุกกับงานประดิษฐ์ ครูกอบกุล ภาติกะโชดก 20 ห้องคหกรรม 3 ผู้สนใจ ม.ต้น,ม.ปลาย
76 ลูกทุ่งคาราโอเกะ ครูวชิระ ชินวงศ์ 20 โรงฝึกงานอาคารช่างโลหะ รักและสนใจเพลงลูกทุ่ง
77 อุนุรักษ์พลังงาน ครูสถาพร แสงระวี/ครูวัชรพงศ์ นุราช 40 อาคารช่าง นักเรียนชั้น ม.1-6
78 ชุมนุมห้องสมุด ครูพวงผกา ตลึงจิตต์/ครูณภาภัช พงษ์พ้นภัย 40 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้น ม.1 - 6
79 คลีนิกการแก้ปัญหา ครูกชมนพรรณ อารายาสกุล 20 ห้อง 516 รับทั้งนักเรัยน ม.ต้นและ ม.ปลาย
80 TCAS 63 ครูวัชรินทร์ เพชรชู/ครูชญาณัณท์ จันทวิบูลย์ 40 ห้อง 433 นักเรียนชั้นม.6
81 yc เพื่อนที่ปรึกษา ครูวรรณภา กุมแก้ว/ครูชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์ 20 231 ม.ต้น-ม.ปลาย
82 108อาชีพ ครูณกฤช บัวจันทร์ /ครูจิรารัตน์ เดี่ยวกุล 40 ห้องแปรรูป นักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย
83 English VDO ครูณัฏฐ์ธัญศา ภุมรินทร์/ครูชฎากาญจน์ ชูโสด 40 432 ระดับม.ปลาย
84 Crossword Games ครูจตุพร บุญเลี้ยง/ครูบุญพา ยานพะโยม 40 323 ระดับชั้นม.ปลาย 4-6
85 ติว ONET-Eng ครูอรศรี สุราราช 20 322 ม.2-ม.3
86 Fun with English Games ครูชวนี ปุริโสดม/ครูดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม/ครูกาญจนา แสงฉาย 60 ห้ง 431 น.ร. ม.1-ม.6 ที่ชอบและสนใจภาษาอังกฤษ
87 English Karaoke ครูสุภาภรณ์ บุษยากุล 20 ห้อง 431 นักเรียน ม.1-ม.6
88 พิชิต hsk ครูพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ /ครูภควรรณ พุ่มเพ็ชร 40 ห้อง 335 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
89 วัฒนธรรมจีน ครูคณิศ ถิรารางค์กูล/ครูกนกกุล สิรันทวิเนติ 40 331 คุณพ่อนับ
90 Talk To Me In Korean ครูพลอยพรรณ จันทร์สว่าง 20 531 หรือห้องไหนในอาคาร 5 ที่มีอุปกรณ์โสตฯครบก็ได้ค่ะ มีพื้นฐานด้านภาษาเกาหลี (อ่านออกเขียนได้)
91 ดูหนัง ฟังเพลง ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ ครูอรรถพล วัฒนศรีส่ง/ครูมนัสศรณ์ นางาม 40 ห้อง 332 ม.1-ม.6
92 ภาษาญี่ปุ่น ครูปริตตา ลีละวัฒน์/ครูธนาวิทย์ ใจเด็ด 40 ห้อง 333 เป็นนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ไม่เป็นนักเรียนแผนศิลป์-ญี่ปุ่น
93 ความน่าจะเป็นและหมากกระดาน ครูวนิดา ดารากุล 24 ใต้อาคาร7 เป็นนักเรียนม.1 - ม.6
94 เครื่องบินกระดาษพับ ครูวรัญญา พละคช 20 ใต้ตึกอาคาร 7 นักเรียนม.1-ม.3 โครงการ SMTP
95 คณิตคิดสร้างสรรค์ ครูอุษณีย์ ศิริสานต์/ครูผิน จิตต์ชื่น 20 727 นักเรียน ม.ต้น โครงการ smtp
96 คณิตคิดสนุก ครูสุพิชญา บุญพบ 20 724 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
97 Volleyball club ครูสศิธร ปูเต๊ะ/ครูพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณ 30 ศูนย์กีฬาชั้นบน ม.1-ม.6
98 ไหมพรม โครเชต์ ครูกาญจนา เส็นบัติ 20 อาคาร 7 ห้อง lab.bio ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดชั้น ขอนักเรียนที่ชอบในงานฝีมือ รักและสนุกกับการถักค่ะ
99 โดรน ครูพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์ 20 733 นักเรียนโคงการ smtp และสนใจโดรน
100 Football T.Jamie Lan 20 นักเรียนม.1-ม.3 โครงการ SMTP
101 Film Club T.Tracy Nicoly 20 นักเรียนม.1-ม.3 โครงการ SMTP
102 Comedy Club T.Cathal 20 นักเรียนม.1-ม.3 โครงการ SMTP
103 Scratch หรรษา ครูเยาวธิดา คำคง, ครูพัชรี ชูประสูตร 30 731 นักเรียนม.1-ม.3 โครงการ SMTP
104 Debate ครูขวัญ​ชนก คุ้ม​สุวรรณ/ครูอวิกา กำลังเกื้อ 25 642 Students need to speak English because we will operate the club in only English language.
105 Crossword Mr. Gerome Orteza , Ms. Thachakorn thepsung 40 In front of EP Office -
106 Fun with maths Ms. Arunee Lertnakorn 20 636 M.3
107 Crossword T. Thachakorn Thepsung/T.Gerome Orteza 40 ลานสำนักงาน EP ม.1-3
108 Fun with Maths T.Arunee Lertnakorn 20 636 ม.3 EP
109 E.P.NEWS T. Weeraphat Boirirakthanakul/T.Wachirada Roikittikul 40 EP Library ม.1-3
110 History Club T. Sean Black 20 624 ม.1 - 3
111 DIY Club T.Meghan Slaybaugh 20 641 ม.1 - 3
112 Debate T. Kwanchanok Kumsuwan/T.Awika Kumlungkua 40 642 นักเรียน EP ม.1 - 3
113 Environmentalism/Green Clube T.Alexander Wozniak 20 647 ม.1 - 3
114 Movie Club T. Alireza Bisadi/T.Christopher Sheldon 40 625 ม.1 - 3
115 Gaming Club T. Jean-Jacques Devilliers 20 644 ม.1 - 3
116 Softball/Basketball Club T. Julie Caoile 20 สนามฟุตซอล นักเรียน EP ม.1 - 3
117 Phone Photography T. Marvin Leones 20 634 นักเรียน EP ม.1 - 3
118 Chess Club T. Thomas Hodgson/T.Jan Halender 40 635 นักเรียน EP ม.1 - 3
119 Debate For Upper Students Miss Annest Williams / Mr. Jaytell Ursua 30 622 นักเรียนชั้น ม.4-6
120 Board Games Mr. Davis Hoffman/ Mr. David Bernard 40 633 นักเรียนชั้น ม.1-6
121 Cake Decorating Miss Alice Farmer 20 632 นักเรียนชั้น ม.1-6
122 Science Experiments Miss Sangay Wangmo 20 323 นักเรียนชั้น ม.1-6
123 Foreign Film/Drama T.Samten Namgyel/T.Shewang Tobgay 40 322 นักเรียนชั้น ม.1-6
124 CAD (Computer-aided design) Mr.Thomas Hollamby Wangmo 20 321 นักเรียนชั้น ม.1-6 และต้องมี Laptop หรือ iPadและiPencil
125 Chess Club T.Jack Gayer /T.Gregory Collier 40 นักเรียนชั้น ม.1-6
126 Charity Club T.Tenyeko Joy/T.Rebecca Jumah 40 นักเรียนชั้น ม.1-6
# ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม จำนวนที่รับ(คน) สถานที่เรียน คุณสมบัติ