SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

previous arrow
next arrow
Slider

📢 ข่าวสารนักเรียน

30 มิถุนายน 2563 Online Classroom (semester1)
29 มิถุนายน 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12
16 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ
14 พฤษภาคม 2563 ตารางเรียนออนไลน์ (1-26 มิถุนายน 2563)
24 เมษายน 2563 สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน ม.1 / 2563
23 เมษายน 2563 นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกลุ่มไลน์
27 มีนาคม 2563 ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามแผนการรับนักเรียน
24 มีนาคม 2563 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (SMTP) ปีการศึกษา 2563
8 มีนาคม 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)
24 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบแยกแผนการเรียนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

29 มิถุนายน 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12
16 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ
11 พฤษภาคม 2563 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2563
10 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ คำอธิบายรายวิชา / โครงสร้างรายวิชา / กำหนดการสอน/ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
8 มีนาคม 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)
24 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบแยกแผนการเรียนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 📅การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 มกราคม 2563 🏫O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
17 มกราคม 2563 🌳ผลการคัดเลือกนักเรียนต้นกล้าบม. ปีการศึกษา 2562

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวรับสมัคร ม.1