SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

previous arrow
next arrow
Slider

📢 ข่าวสารนักเรียน

22 กันยายน 2563 สสวท. เปิดรับสมัครสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
24 สิงหาคม 2563 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
30 มิถุนายน 2563 Online Classroom (semester1)
29 มิถุนายน 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12
16 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ
14 พฤษภาคม 2563 ตารางเรียนออนไลน์ (1-26 มิถุนายน 2563)
24 เมษายน 2563 สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน ม.1 / 2563
23 เมษายน 2563 นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกลุ่มไลน์

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

24 สิงหาคม 2563 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
19 สิงหาคม 2563 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
29 มิถุนายน 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12
16 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ
11 พฤษภาคม 2563 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2563
10 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ คำอธิบายรายวิชา / โครงสร้างรายวิชา / กำหนดการสอน/ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
8 มีนาคม 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)
24 กุมภาพันธ์ 2563 การสอบแยกแผนการเรียนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวรับสมัคร ม.1