SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

📢 ข่าวสารนักเรียน

13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญนักเรียนสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
20 พฤษภาคม 2564 รายชื่อนักเรียน(เรียนซ่อมเสริม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 การรับเอกสารสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ ม.1 – ม.3 SMTP
23 เมษายน 2564 ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้คะแนน o-net 100%
18 เมษายน 2564 สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน ม.1 / 2564
16 เมษายน 2564 เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19
9 เมษายน 2564 กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ SMTP
6 เมษายน 2564 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
21 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ม.2)

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

13 สิงหาคม 2564 ขอเชิญนักเรียนสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
20 พฤษภาคม 2564 รายชื่อนักเรียน(เรียนซ่อมเสริม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 การรับเอกสารสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ ม.1 – ม.3 SMTP
23 เมษายน 2564 ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้คะแนน o-net 100%
18 เมษายน 2564 สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ นักเรียน ม.1 / 2564
16 เมษายน 2564 เลื่อนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19
6 เมษายน 2564 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
21 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ม.2)
14 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ม.1)

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการ

ข่าวสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1