SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

previous arrow
next arrow
Slider

📷ภาพกิจกรรม

📢 ข่าวสารนักเรียน

17 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลการสอบ O-Net (ม.3)
15 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ม.2)
3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.3)
3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.2)
3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ม.1)
26 ตุลาคม 2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22 กันยายน 2563 สสวท. เปิดรับสมัครสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
24 สิงหาคม 2563 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

26 ตุลาคม 2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 สิงหาคม 2563 การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
19 สิงหาคม 2563 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563
20 กรกฎาคม 2563 รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
29 มิถุนายน 2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. 12
16 พฤษภาคม 2563 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ก่อนเปิดภาคเรียนปกติ
11 พฤษภาคม 2563 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2563
10 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ คำอธิบายรายวิชา / โครงสร้างรายวิชา / กำหนดการสอน/ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
8 มีนาคม 2563 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการข่าวรับสมัคร ม.1