SMTP | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

📢 ข่าวสารนักเรียน

11 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ SMTP ปีการศึกษา 2564
26 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ สอวน.
25 มกราคม 2564 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
23 มกราคม 2564 ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
23 มกราคม 2564 ปฎิทินการปฎิบัติงานกลุ่มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2563
15 ธันวาคม 2563 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (ม.1)
6 ธันวาคม 2563 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม.3)
4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ม.1) *เลื่อน ยังไม่มีกำหนด
17 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลการสอบ O-Net (ม.3)
15 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ม.2)

📢 ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

บริการนักเรียน

บริการครูและบุคลากร

ประกาศกลุ่มงานวิชาการ

ข่าวสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1