ครูและบุคลากร

นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์

ประสานงานโครงการฯ SMTP

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,เทคโนโลยี)

นางสาววรัญญา พละคช

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/14

นางพัชรินทริ์ รัชชะ

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-เคมี

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.1/14

นางสาวสศิธร ปูเต๊ะ

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.2/14

นางสาวกาญจนา เส็นบัติ

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.1/12

นางสาวพัชรี ชูประสูตร

ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/12

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นางสาวผิน จิตต์ชื่น

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.2/13

นางวนิดา ดารากุล

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.1/11

นางอุษณีย์ ศิริสานต์

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/11

นางสุพิชญา บุญพบ

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/14

นายธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

นายกานตพงศ์ เย้าดุสิต

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.1/13

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

Mr. JAMIE ROBERTSON

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/14

MISS TRACY NICOLE

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.2/12

MR.CATHAL HUAGHIAN

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.1/14

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายพิพัฒน์ วิเวกรวงทอง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

นางสาวปิยะพัสญ์ คงขน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ - เคมี

นายอภินันท์ พรหมดนตรี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา

เจ้าหน้าที่โครงการฯ SMTP

นางสาวณิชาพัฒน์ ช้างนิล

เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน

นางสาวจิราพร ปูเต๊ะ

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นายวัชรพงศ์ รอบคอบ

เจ้าหน้าที่งานดูแลระบบ IT