รายชื่อสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นางสาวมนสิกานต์ อร่ามศักดิ์
ประธานนักเรียน
นางสาวชนัญชิดา หนูเส้ง
รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรมประจำ
นางสาวมัญชุพร เทียมกิ่งทอง
รองประธานนักเรียนฝ่ายบริการและสถานที่
นายต้นตระกูล กลั่นซ้าย
รองประธานนักเรียนฝ่ายนันทนาการ
นางสาววิมลศิริ ทิพย์มงคล
ประธานเลขานุการ
นายกฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต
รองประธานเลขานุการ
นางสาวกวินทรา ชุมชนะ
ประธานเหรัญญิก
นางสาวกรรณิกา กองสุวรรณ
รองประธานเหรัญญิก
นางสาววิวรรธณี คงเมือง
ประธานประชาสัมพันธ์
นางสาวบัวนา เพ็งสงค์
รองประธานประชาสัมพันธ์
นางสาวจุติดาว ประโยชน์
ประธานปฏิคม
นางสาวชลิตา รัตนโกศัย
ประธานสาราณียกร
นายชญานนท์ เพิ่มทรัพย์
รองประธานสาราณียกร
นางสาวปิยธิดา แก้วเหลือง
ประธานศิลป์
นางสาวอารียา ถนิมลักษณ์
รองประธานศิลป์
นางสาวปัทม์มณฑน์ เลิศบุญประเสริฐ
ประธานเชียร์
นางสาวณัฐนันท์ สุขสุวรรณ์
รองประธานเชียร์
นายกฤตาภัทร์ เอมเอก
ประธานโสตทัศนูปกรณ์
นายหัศภรณ์ รัตนบุรี
รองประธานโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวทัตพิชา ขนานขาว
ประธานประเมินผล
นางสาวพิชชาภา ศรีทอง
ประธานสวัสดิการ
นายชยพล สุกใส
ประธานพัสดุ
นางสาวกิ่งกมล ทับทอง
รองประธานพัสดุ
นายชยธร โฉมทอง
ประธานบันเทิง
นางสาวพรรณชนก แก้วชูแสง
รองประธานบันเทิง
นางสาวกิตติมา เที่ยวแสวง
ประธานกีฬา
นางสาวธนทิพย์ จุลอมร
รองประธานกีฬา
นางสาวมุกสุดาวรรณ ศิริมาศ
ประธานบริการ
นางสาวศิริขวัญ เพ็ชรโยธา
รองประธานบริการ คนที่ ๑
นายภูบดี จันทรมณี
ประธานอาคารและสถานที่
นางสาวสุกัญญา สมกานดา
รองประธานอาคาร และสถานที่ คนที่ ๑
นายปัณณวิชญ์ โอรัญรักษ์
รองประธานอาคาร และสถานที่ คนที่ ๒
นายวรวิชญ์ อัตตนาถ
รองประธานอาคาร และสถานที่ คนที่ ๓