แสดงถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดำเนินงาน การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566