การขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้กู้รายใหม่

 1. นักเรียนเข้าไปขอ รหัสผ่านในระบบ กยศ. (www.studentloan.or.th) ตามระยะเวลาที่ กยศ. กำหนดเท่านั้น
 2. นักเรียนแจ้งความจำนงในการสมัครโดยรับแบบคำขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.101-3) ที่ครูวรรณภา  กุมแก้ว
 3. นักเรียนเข้าไปในระบบ กยศ. เพื่อกรอกข้อมูลตนเองและพิมพ์แบบคำขอกู้ของตนเอง 1 ชุด ส่งตามกำหนด
  การกรอกผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ คือ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของนักเรียน เท่านั้น
 4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ และตามจำนวนที่ กยศ.แจ้งมา
 5. โรงเรียนจะเข้าไปยืนยันในระบบตามรายชื่อที่นักเรียนแจ้งความจำนง และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
  การคัดเลือก
 6. นักเรียนมารับเอกสารแบบ กยศ.104 (แบบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) แนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (โรงเรียนจะประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารมาบริการเปิดบัญชี ให้แก่นักเรียน)
 7. นักเรียนลงชื่อในการเปิดสมุดบัญชี และถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ชุด เพื่อทำสัญญากู้
 8. นักเรียนพิมพ์สัญญากู้จากระบบ กยศ. ออกมา 2 ชุด โดยมีหลักฐานแนบสัญญา มีดังนี้
  8.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
  8.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  8.3 สำเนาสมุดธนาคาร
  8.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
  8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม
  8.6 รอแจ้งเงินโอนเข้าบัญชี

ให้นักเรียนทำตามขั้นตอนข้างต้น
หากมีข้อสงสัยสอบถาม
ครูวรรณภา  กุมแก้ว (งานแนะแนว) โทร.080-3647363