ลำดับที่รายนามตำแหน่งเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล) (ขุนสิกขกิจบริหาร)ครูใหญ่พ.ศ. 2442พ.ศ. 2442
2นายนาก สังขนิยมครูใหญ่พ.ศ. 2442พ.ศ. 2446
3นายทอง คุปตาสา (พระยาพิบูลย์พิทยาพรรค)ครูใหญ่พ.ศ. 2447พ.ศ. 2454
3นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล) (ขุนสิกขกิจบริหาร)ครูใหญ่พ.ศ. 2454พ.ศ. 2455
4นายพร้อย ณ นคร (ขุนบูรณวาท)ครูใหญ่พ.ศ. 2455พ.ศ. 2461
5นายมี จันทร์เมืองครูใหญ่พ.ศ. 2462พ.ศ. 2473
6นายคลิ้ง ขุทรานนท์รักษาการครูใหญ่พ.ศ. 2473พ.ศ. 2474
7นายโอบ ปักปิ่นเพชรครูใหญ่พ.ศ. 2474พ.ศ. 2500
7นายโอบ ปักปิ่นเพชรอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2501พ.ศ. 2503
8นายสังข์ ทองรมย์รักษาการครูใหญ่พ.ศ. 2503พ.ศ. 2504
9นายบุญเนิน หนูบรรจงรักษาการอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2505พ.ศ. 2505
10นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์รักษาการอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2506พ.ศ. 2506
11นายสวัสดี ณ พัทลุงอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2507พ.ศ. 2517
11นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์รักษาการอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2517พ.ศ. 2521
11นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2521พ.ศ. 2530
12นายธรรมนูญ ธุระเจนรักษาการผู้อำนวยการพ.ศ. 2530พ.ศ. 2531
13นายศุภมน เสาหฤทวงศ์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2531พ.ศ. 2536
14นางอรุณ นนทแก้วผู้อำนวยการพ.ศ. 2536พ.ศ. 2542
15นายวิญญู ใจอารีย์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2542พ.ศ. 2549
16ว่าที่ร้อยตรี ภักดี ชูหวานผู้อำนวยการพ.ศ. 2549พ.ศ. 2551
17นายณรงค์ ทองขาวผู้อำนวยการพ.ศ. 2551พ.ศ. 2555
18นายภักดี เหมทานนท์ผู้อำนวยการพ.ศ. 2555พ.ศ. 2564
19นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณผู้อำนวยการพ.ศ. 2564ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564