ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล) (ขุนสิกขกิจบริหาร)
ครูใหญ่
พ.ศ. 2442
2
นายนาก สังขนิยม
พ.ศ. 2442
พ.ศ. 2446
3
นายทอง คุปตาสา (พระยาพิบูลย์พิทยาพรรค)
พ.ศ. 2447
พ.ศ. 2454
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล) (ขุนสิกขกิจบริหาร)
พ.ศ. 2454
พ.ศ. 2455
4
นายพร้อย ณ นคร (ขุนบูรณวาท)
พ.ศ. 2455
พ.ศ. 2461
5
นายมี จันทร์เมือง
พ.ศ. 2462
พ.ศ. 2473
6
นายคลิ้ง ขุทรานนท์
รักษาการครูใหญ่
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474
7
นายโอบ ปักปิ่นเพชร
ครูใหญ่
พ.ศ. 2474
พ.ศ. 2500
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2503
8
นายสังข์ ทองรมย์
รักษาการครูใหญ่
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2504
9
นายบุญเนิน หนูบรรจง
รักษาการอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2505
10
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
พ.ศ. 2506
11
นายสวัสดี ณ พัทลุง
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2517
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์
รักษาการอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2530
12
นายธรรมนูญ ธุระเจน
รักษาการผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
13
นายศุภมน เสาหฤทวงศ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2536
14
นางอรุณ นนทแก้ว
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
15
นายวิญญู ใจอารีย์
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2549
16
ว่าที่ร้อยตรี ภักดี ชูหวาน
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551
17
นายณรงค์ ทองขาว
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
18
นายภักดี เหมทานนท์
พ.ศ. 2555
ปัจจุบัน