ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)
(ขุนสิกขกิจบริหาร)
ครูใหญ่ พ.ศ. 2442
2 นายนาก สังขนิยม พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2446
3 นายทอง คุปตาสา
(พระยาพิบูลย์พิทยาพรรค)
พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2454
นายอยู่ (ไม่มีนามสกุล)
(ขุนสิกขกิจบริหาร)
พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2455
4 นายพร้อย ณ นคร
(ขุนบูรณวาท)
พ.ศ. 2455 พ.ศ. 2461
5 นายมี จันทร์เมือง พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2473
6 นายคลิ้ง ขุทรานนท์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2474
7 นายโอบ ปักปิ่นเพชร ครูใหญ่ พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2500
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2503
8 นายสังข์ ทองรมย์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2504
9 นายบุญเนิน หนูบรรจง รักษาการอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2505
10 นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์ พ.ศ. 2506
11 นายสวัสดี ณ พัทลุง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2517
นายเพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์ รักษาการอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521
ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2530
12 นายธรรมนูญ ธุระเจน รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2531
13 นายศุภมน เสาหฤทวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2536
14 นางอรุณ นนทแก้ว พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2542
15 นายวิญญู ใจอารีย์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2549
16 ว่าที่ร้อยตรี ภักดี ชูหวาน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
17 นายณรงค์ ทองขาว พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555
18 นายภักดี เหมทานนท์ พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน