คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบรรณาสาร ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เเละงานทัศนศิลป์ ฝ่ายนันทนาการเเละการกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสถานที่เเละพัสดุครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหาร

ประธานนักเรียน
01
กีรดิต
โยงราช
ประธานนักเรียน
รองประธานนักเรียนคนที่ 1
02
อนันตญา
ปรสันติสุข
รองประธานนักเรียนคนที่ 1
รองประธานนักเรียนคนที่ 2
03
ศุภกร
ศรจอนกุล
รองประธานนักเรียนคนที่ 2
เลขานุการ
04
วิชชาดา
แสงระวี
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
05
นันท์นภัส
เจริญศิริพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายบรรณาสาร

เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายบรรณาสาร
07
ญาดาณิศา
ฉัตรพรวงศ์
หัวหน้าฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายบรรณาสาร
08
สุชานาถ
นามเสน
เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายงบประมาณ

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงบประมาณ
09
สิรวุฒิ
ชูหนู
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายงบประมาณ
10
สิริพร
ทองเหลือ
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายงบประมาณ
11
เพ็ญพิชชา
บูรโชควิวัฒน์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
12
จักรินทร์
กิจผดุง
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13
ปรีชญาณ์
สงค์ประเสริฐ
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
14
หฤทัย
เสนาทอง
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
15
ฟ้าใส
อิ่นคำ

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เเละงานทัศนศิลป์

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เเละงานทัศนศิลป์
16
ภีศเดช
สุราราช
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เเละงานทัศนศิลป์
17
พัทธนันท์
ดำโอ
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เเละงานทัศนศิลป์
18
ณีรินทร์ธดา
ทองคำเสก
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เเละงานทัศนศิลป์
19
อริสรา
เดชทองคำ
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เเละงานทัศนศิลป์
20
พิชญธิดา
รักดี
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
เเละงานทัศนศิลป์
21
ปุณยวัจน์
เกษเพชร

ฝ่ายนันทนาการเเละการกีฬา

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายนันทนาการ
และการกีฬา
22
ลูคาส
ไคลน์แวทเทอร์
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายนันทนาการ
และการกีฬา
23
อภิชญา
ศรีใหม่
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายนันทนาการ
และการกีฬา
24
ภูชิสส์
ดำทอง
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายนันทนาการ
และการกีฬา
25
อธิปรัชญ์
สุขห่อ
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายนันทนาการ
และการกีฬา
26
ชญาดา
ศรีวิชัย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายนันทนาการ
และการกีฬา
27
เสฎฐวุฒิ
จิตรวิรัตน์

ฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
28
แพรไพร
ไหมด้วง
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
29
ภูริพัฒน์
จิตเขม้น
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
30
ปริณาห์
ดำดวน
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
31
ธารทิพย์
มณีวรรณ์

ฝ่ายสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
32
วชิราภรณ์
คำวิจิตร
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
33
ศุภรัตน์
เปาะทองคำ
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
34
ธัญญรัตน์
วรธงไชย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
35
ไอลฎา
วารีวนิช
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
36
วริศรา
แสงเสน
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการ
37
ธัญวชนก
วิเชียรคณิต

ฝ่ายสถานที่เเละพัสดุครุภัณฑ์

หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายสถานที่
เเละพัสดุครุภัณฑ์
38
กฤตภาส
วรรณปทุมจินดา
หัวหน้าฝ่าย
เลขานุการฝ่าย
ฝ่ายสถานที่
เเละพัสดุครุภัณฑ์
39
ณัฐเศรษฐ์
เมฆเจริญวิวัฒนา
เลขานุการฝ่าย
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสถานที่
เเละพัสดุครุภัณฑ์
40
จรัสพงศ์
แสงวิเชียร
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสถานที่
เเละพัสดุครุภัณฑ์
41
ภูบดี
นุ่นทอง
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสถานที่
เเละพัสดุครุภัณฑ์
42
ญาดา
อินทร์ไหม
กรรมการฝ่าย
ฝ่ายสถานที่
เเละพัสดุครุภัณฑ์
43
ธมลวรรณ
ไหมละเอียด