แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร 075-809579075-447004
โทรสาร 075-447154