ผู้บริหาร

นายภักดี เหมทานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

นายดุสิต คงจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน

ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุทิน อยู่สบาย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป