ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โทร 062-8825461
[email protected]

นายดุสิต คงจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

โทร 093-6682424
[email protected]

นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน

โทร 093-5758817
[email protected]

ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร 089-5902352
[email protected]

นายสุทิน อยู่สบาย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

โทร 085-8867199
[email protected]