ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”4036″ show_count=”true”]