ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”5363″ show_count=”true”]