ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาชนิดพ่นหมึก ๕ สี แบบมัลติฟังก์ชั่น จํานวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”4779″]