ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก ๔ สี แบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”7879″ show_count=”true”]