ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

[download id=”12655″]