ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”11855″]