ประกวดราคาจ้างจัดทํากิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้