ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (English Science and Math Camp ๒๐๒๔)