ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์