ประกวดราคาจ้างโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์