ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
นางสาวมนสิกานต์ อร่ามศักดิ์ประธานนักเรียน
นางสาวชนัญชิดา หนูเส้งรองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรมประจำ
นางสาวมัญชุพร เทียมกิ่งทองรองประธานนักเรียนฝ่ายบริการและสถานที่
นายต้นตระกูล กลั่นซ้ายรองประธานนักเรียนฝ่ายนันทนาการ
นางสาววิมลศิริ ทิพย์มงคลประธานเลขานุการ
นายกฤษฏิ์ รัตนบัณฑิตรองประธานเลขานุการ
นางสาวกวินทรา ชุมชนะประธานเหรัญญิก
นางสาวกรรณิกา กองสุวรรณรองประธานเหรัญญิก
นางสาววิวรรธณี คงเมืองประธานประชาสัมพันธ์
นางสาวบัวนา เพ็งสงค์รองประธานประชาสัมพันธ์
นางสาวจุติดาว ประโยชน์ประธานปฏิคม
นางสาวชลิตา รัตนโกศัยประธานสาราณียกร
นายชญานนท์ เพิ่มทรัพย์รองประธานสาราณียกร
นางสาวปิยธิดา แก้วเหลืองประธานศิลป์
นางสาวอารียา ถนิมลักษณ์รองประธานศิลป์
นางสาวปัทม์มณฑน์ เลิศบุญประเสริฐประธานเชียร์
นางสาวณัฐนันท์ สุขสุวรรณ์รองประธานเชียร์
นายกฤตาภัทร์ เอมเอกประธานโสตทัศนูปกรณ์
นายหัศภรณ์ รัตนบุรีรองประธานโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวทัตพิชา ขนานขาวประธานสวัสดิการ
นางสาวพิชชาภา ศรีทองประธานสวัสดิการ
นายชยพล สุกใสประธานพัสดุ
นางสาวกิ่งกมล ทับทองรองประธานพัสดุ
นายชยธร โฉมทองประธานบันเทิง
นางสาวพรรณชนก แก้วชูแสงรองประธานบันเทิง
นางสาวกิตติมา เที่ยวแสวงประธานบริการ
นางสาวธนทิพย์ จุลอมรรองประธานกีฬา
นางสาวมุกสุดาวรรณ ศิริมาศประธานบริการ
นางสาวศิริขวัญ เพ็ชรโยธารองประธานบริการ คนที่ ๑
นายภูบดี จันทรมณีประธานอาคารและสถานที่
นางสาวสุกัญญา สมกานดารองประธานอาคาร และสถานที่ คนที่ ๑
นายปัณณวิชญ์ โอรัญรักษ์รองประธานอาคาร และสถานที่ คนที่ ๒
นายวรวิชญ์ อัตตนาถรองประธานอาคาร และสถานที่ คนที่ ๓