ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายธนภัทร  ไหมบุญแก้วประธานสภานักเรียน
นางสาวอริญา  วิทยานุเคราะห์                               รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
นางสาวปัทธิยา  ธนากรรฐ์                                    รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวภัทรกันย์  บุบผากิจ                                   รองประธานสภานักเรียนฝ่ายนันทนาการ
นางสาวกมลชนก  วิทยา                                       กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัยลดา  พลการ                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศรัญญา  สะภานิล                                    กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวปาริตา  จันทร์ใหม่                                    กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวพิชยา  ราโชกาญจน์                                  กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐณิชา  พันธุรัตน์                                  กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวเบญจพร  มัฏฐาพันธ์                                กรรมการและปฏิคม
นางสาวจิราวดี  คงผล                                        กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวชัญญานุช  วรพฤกษ์                                 กรรมการและสารสนเทศ
นายธิปก  เทโหปการ                                          กรรมการและผู้ช่วยสารสนเทศ
นางสาวอินท์ชลิตา  ทองขุนดำ                              กรรมการและสาราณียกร
นางสาวสุกฤตา  ช่วยพิทักษ์                                  กรรมการและผู้ช่วยสาราณียกร
นางสาวอริญชยา  อุปถัมภ์                          กรรมการและศิลป์
นางสาวณัฐชุตา  ทองเส้ง                                     กรรมการและผู้ช่วยศิลป์
นางสาวกรภัทร์  จโนภาส                                     กรรมการและเชียร์
นางสาวตปนี  ซ้ายคล้าย                                      กรรมการและผู้ช่วยเชียร์
นายธีร์  เหมจินดา                                              กรรมการและโสตทัศนูปกรณ์
นายกฤษกร  ศรีสัจจัง                                          กรรมการและผู้ช่วยโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวกมลชนก  บุญช่วย                                    กรรมการและประเมินผล
นางสาวธัญนุช  จันคีลี                                      กรรมการและผู้ช่วยประเมินผล
นางสาวกนกทิพย์  ทิพย์เสภา                          กรรมการและสวัสดิการ
นางสาวหทัยภัทร  อาการักษ์             กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ
นายสิรวิชญ์  ด้วงแป้น                              กรรมการและพัสดุ
นายศศิศ  อรุญสุวรรณกร                         กรรมการและผู้ช่วยพัสดุ
นางสาวณัฐฐกานต์  เพ็ชรพันธ์                     กรรมการและบันเทิง
นางสาวเพชราภรณ์  แสงสูง                     กรรมการและผู้ช่วยบันเทิง
นายสว่างพงษ์  ตันติวัฒนารมย์                     กรรมการและกีฬา
นายเนติวุฒิ  ยืนยัน                                  กรรมการและผู้ช่วยกีฬา
นางสาวเมธินินทร์  ชิณวงศ์                          กรรมการและบริการ
นายภูรินทร์  สุทินนะ                                      กรรมการและผู้ช่วยบริการ คนที่ ๑
นายวิวัธน์  บุญสัน                                      กรรมการและอาคารและสถานที่
นายธีร์จุฑา ศรีวรานนท์กรรมการและกรรมกรเว็บไซต์
นายกฤษณพงศ์  มณีฉาย                              กรรมการและผู้ช่วยอาคารและสถานที่ คนที่ ๑
นายนพณัฐ  ผลชัย                                     กรรมการและผู้ช่วยอาคารและสถานที่ คนที่ ๒
นายพีร์นิธิ  พิกุลงาม                                     กรรมการและผู้ช่วยอาคารและสถานที่ คนที่ ๓
นายเมธพนธ์  บัวเพชร                                        กรรมการและผู้ช่วยอาคารและสถานที่ คนที่ ๔
นายธราทิต  ศรีสุวรรณ                             กรรมการและผู้ช่วยอาคารและสถานที่ คนที่ ๕