🏆กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลานามัย มอบเกียรติบัตรนักเรียน