🏫การประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนวิทย์สุขภาพและภาษาต่างประเทศ