ประกาศผลการคัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจาปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจาปีการศึกษา 2563

[download id=”5865″ show_count=”true”]