การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563

1ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 … คลิก


2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563  … คลิก


3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

  • ขอชี้แจงแนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563…คลิก 
  • ขอชี้แจงแนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563…คลิก 
  • แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2563  …คลิก
  • แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2563 … คลิก
  • คู่มือการบันทึกกรอบวงเงินในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 …คลิก 
  • การโอนเงินกู้ยืม… คลิก
  • การบันทึกข้อมูลสาขาวิชาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563) … คลิก 
  • การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา … คลิก 

ข้อมูลจาก – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) – 21 เมษายน 2562