ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผลการดำเนินการตรวจสอบและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงศูนย์อาหาร ปีการศึกษา 2557


1. สภาพปัญหาโรงอาหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2. รายละเอียดการรับเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา
3. รายละเอียดการใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา
4. การดำเนินการเพิ่มเติมโดยงบประมาณโรงเรียน
5. โครงการโรงอาหารใหม่ ของบ 21 ล้าน จากกองสลาก (ไม่ได้)
6. ภาพโรงอาหารในปัจจุบัน

[download id=”5761″ show_count=”true”]