📷ประชุมผูู้ปกครอง ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562