🏆มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ : คุณทักษิณ บุญสุข

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการการศึกษาแห่งประเทศไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ คุณทักษิณ บุญสุข เป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานดีเด่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Posted by BMClub on Friday, November 6, 2020