กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562