ระเบียบการเข้าสอบวัดความรู้ ป.6 และ ม.3 เรื่องบริการการตรวจ ATK (แก้ไข 20 มกราคม 2565)

ด้วยระเบียบการเข้าสอบวัดความรู้ ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศนั้น นักเรียนต้องมีหลักฐาน ใบรับรองผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 72 ชม. ก่อนถึงวันสอบ(ผลการตรวจไม่เกิน 2 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงวันสอบ)

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบโรงเรียนจึงได้ประสานงานกับคลินิกแลปศรัญญา เพื่อตรวจ swab หาเชื้อโควิด 19 ณ คลินิกแลปศรัญญา ประตูลอด วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00น.-18.00น. ตรวจได้วันละ 1,000 คน รายงานรับรองผลการตรวจจะรวบรวมไว้ที่โรงเรียนให้มาขอรับผลตรวจกับเจ้าหน้าที่ในเช้าของวันสอบที่เต้นท์หน้าประตู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

** ข้อมูลที่ต้องมีในใบรับรอง ATK มีดังนี้

  1. ชื่อ-สกุล ของนักเรียน
  2. ชื่อสถานที่ตรวจ/ผู้ตรวจ
  3. ผลการตรวจ
  4. วัน เดือน ปี เวลาที่ตรวจ

หมายเหตุ
1. ถ้าพิมพ์ข้อมูลจาก Application หมอพร้อมต้องให้ร้านที่ตรวจพิมพ์ให้จะได้ข้อมูลครบถ้วน ร้านจะประทับตราร้าน/เซ็นชื่อรับรอง หรือไม่ก็ได้

  1. จากคลินิก/โรงพยาบาล ที่ใช้แบบฟอร์มตัวเอง ผู้ตรวจ ต้องเซ็นชื่อรับรอง หรือ ประทับตราคลินิก หรือ ตราโรงพยาบาล

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจคัดกรองโควิด19 ในวันที่ 2-4 ก.พ. 2565 สถานที่เปลี่ยนจาก โรงเรียนเบญจมเป็นคลินิกแล็บศรัญญา ประตูลอด วันที่ตรวจให้มาตรวจตามที่แจ้งไว้กับโรงเรียน

แบบสำรวจความต้องการตรวจ ATK ก่อนสอบ วัดความรู้ ป.6 และ ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในวันที่ 2-4 ก.พ. 2565 https://forms.gle/mnNphXKW3BbtmtgA9

หมายเหตุ ราคาค่าตรวจ 150บาท/คน โดยให้นักเรียนจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่คลินิกแลปศรัญญาในวันที่ตรวจ

คลินิกแล็บศรัญญา หากมีข้อสงสัยโทร 098-4257685 พิกัดคลินิกแล็บศรัญญา https://goo.gl/maps/hzhEWgvvKoaupgUFA