ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

[download id=”9779″][download id=”9781″][download id=”9785″]

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์

[download id=”9789″][download id=”9791″][download id=”9793″]