แนวปฏิบัติของครูและนักเรียนในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566