ประชุมทีมเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเบญจมรัตน์