การอบรม “การทำงานอย่างมีความสุขกับสังคมที่กำลังเปลี่ยนผ่าน เพื่อสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในองค์กร”