ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 โครงการ SMTP หลักสูตร “SMTP Innovator : นวัตกรรุ่นเยาว์” ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์