ชุมนุมภาษาอังกฤษจิตอาสาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยคุณครูที่ปรึกษาชุมนุม นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 มอบขนมและสิ่งของแก่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช