นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม.1-ม.3 ร่วมพิธีมุทิตาจิต แด่คุณครูเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2566