เด็กหญิงมนัสนันท์ ตัญจพัฒน์กุล เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2566