การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ พร้อมทั้งผู้นิเทศติดตาม ตัวแทนจากสพฐ.