การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / เบญจองค์กร โดยมีดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566