ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร