มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อัปเดตวันที่ 5 มี.ค. 2563)

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 7-8 มีนาคมกรุณาอ่านและปฏิบัติตามประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3)