ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา เทอม 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการห้องเรียนปกติ

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.3

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.5

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.6

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

EP

SMTP

โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนวิทย์เข้มข้น (SMTE)

ห้องเรียนสุขภาพ (HSIP)

UPPER EP

จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

พสวท.